Privacy Statement voor niet-cliënten

Privacy  Statement  – informatie voor niet-cliënten

Voor wie is deze informatie bestemd?

Deze informatie is niet voor u bestemd als u cliënt bent van Thissen Advocatuur, T-IP Legal, T-LEX Advocatuur en White Label Advocatuur (hierna: “Thissen Advocatuur”). De voor u bestemde informatie over privacy is via andere weg aan u verstrekt. Heeft u die niet meer? Dan stuurt Thissen Advocatuur die informatie op uw verzoek graag nogmaals toe.

 

De informatie is wel voor u bestemd als u (nog) geen cliënt bent van Thissen Advocatuur. Want ook als u geen cliënt bent, kan het zijn dat Thissen Advocatuur persoonsgegevens van u verwerkt, omdat u direct of indirect, een relatie heeft met Thissen Advocatuur. Zo kunt u:

 • de wederpartij zijn van een cliënt van Thissen Advocatuur;
 • een leverancier of tussenpersoon zijn van Thissen Advocatuur;
 • een overheidsinstantie of brancheorganisatie zijn waar Thissen Advocatuur mee van doen heeft;
 • een bezoeker van de website van Thissen Advocatuur zijn.

Ook kunt werkzaam voor of een relatie zijn van een van bovenstaande. In dat geval is de informatie – die hierna gericht is aan een van bovenstaande – ook bestemd voor u.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

U bent een relatie van de advocatenpraktijk van mr. L.L.A.m. Thissen. De advocatenpraktijk is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74205013 en handelt onder de naam Thissen Advocatuur, T-IP Legal, T-LEX Advocatuur en White Label Advocatuur en wordt hierna: “Thissen Advocatuur” genoemd.

 

Ook kan het zijn dat u werkzaam bent voor de (rechts)persoon die cliënt bij Thissen Advocatuur is. Het kan daarom zijn dat Thissen Advocatuur persoonsgegevens van u verwerkt.

 

Thissen Advocatuur hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Thissen Advocatuur dat doet.

 

Thissen Advocatuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy is Thissen Advocatuur als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Smedestraat 2, 6411 CR, Heerlen

Website: www.t-iplegal.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 45 203 11 66

E-mailadres: info@t-iplegal.nl

 

Hoe komt Thissen Advocatuur aan mijn persoonsgegevens?

Als u een leverancier of tussenpersoon bent van Thissen Advocatuur, of een overheidsinstantie of brancheorganisatie waar Thissen Advocatuur mee van doen heeft, of een en bezoeker van de website van Thissen Advocatuur bent, heeft u de persoonsgegevens waarover Thissen Advocatuur beschikt zelf aan Thissen Advocatuur ter beschikking gesteld. In dit geval heeft Thissen Advocatuur u er eerder schriftelijk, per e-mail of via de website over geïnformeerd dat deze voor u bestemde informatie op deze website te vinden is. Hier geldt dat u zelf bepaalt welke persoonsgegevens Thissen Advocatuur verwerkt. U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt kan Thissen Advocatuur mogelijk geen overeenkomsten met u aangaan of kan dat van negatieve invloed zijn op de wijze waarop Thissen Advocatuur overeenkomsten met u uitvoert of contacten met u onderhoudt.

Het kan ook zijn dat de persoonsgegevens waarover Thissen Advocatuur beschikt niet door uzelf, maar door derden aan Thissen Advocatuur ter beschikking zijn gesteld. Dat kan in het bijzonder het geval als u de wederpartij bent van een cliënt van Thissen Advocatuur bent; of

 

Als u de wederpartij van een cliënt van Thissen Advocatuur bent, valt alle informatie die de cliënt over u verstrekt, onder het beroepsgeheim van de behandeld advocaat. Thissen Advocatuur mag u in dat geval geen enkele mededeling doen over de verwerkingen die in dit kader plaatsvinden. Dit laat onverlet dat  Thissen Advocatuur de verwerkingen van uw persoonsgegevens met dezelfde waarborgen omkleedt als die van haar cliënten en andere niet-cliënten. Strikt genomen is Thissen Advocatuur niet verplicht u enige informatie hierover te verstrekken. Maar omdat Thissen Advocatuur een zo groot mogelijke transparantie in acht wil nemen, plaatst Thissen Advocatuur deze algemene informatie – ook voor u – op haar website.

 

 

Waarvoor gebruikt Thissen Advocatuur mijn persoonsgegevens?

Thissen Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor bepaalde doeleinden. Dat zijn de volgende:

 • de algemene administratie voor de bedrijfsvoering van Thissen Advocatuur, in het bijzonder ook om contact met u onderhouden;
 • de uitvoering van overeenkomsten met u, of de (rechts)persoon voor wie u werkt of waarvan u een relatie bent;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Thissen Advocatuur rusten, zoals de civiele en fiscale boekhoudplicht, en de op advocaten en curatoren toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de behartiging van geschillen met u of met (rechts)personen voor wie u (in)direct werkt of waarmee u een relatie heeft;
 • de evaluatie van bedrijfsprestaties van Thissen Advocatuur en voor Thissen Advocatuur werkzame personen;
 • (in zeer beperkte mate) voor marketingdoeleinden.

 

Als Thissen Advocatuur uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, dan de doeleinden waarvoor Thissen Advocatuur ze heeft ontvangen en onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd als Thissen Advocatuur daartoe verplicht is.

 

Op welke wettelijke grondslag verwerkt Thissen Advocatuur mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Thissen Advocatuur verwerkt, heeft Thissen Advocatuur nodig om:

 • een overeenkomst met u uit te voeren;
 • een wettelijke verplichting na te komen; of
 • een gerechtvaardigd belang van Thissen Advocatuur of derden te behartigen. Zo verwerkt Thissen Advocatuur persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen:
  – het uitvoeren van overeenkomsten met rechtspersonen voor wie u (in)direct
  werkt of waarmee u een relatie heeft;

–          het evalueren en verbeteren van bedrijfsprestaties;
–          voor marketing doeleinden, in het bijzonder het versturen van informatie over
juridische ontwikkelingen of events van Thissen Advocatuur.

 

Tenzij u een bezoeker bent van de website van Thissen Advocatuur en op “OK” heeft geklikt voor de doelen zoals genoemd in de cookiestatement, verwerkt Thissen Advocatuur op dit moment Thissen Advocatuur geen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Als Thissen Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, of in de toekomst gaat verwerken, op grond van uw toestemming, kunt u de gegeven toestemming altijd intrekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Thissen Advocatuur?

Thissen Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van diverse aard. Zo verwerkt Thissen Advocatuur wellicht;

 • A.W.-gegevens;
 • Overige contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media-accountgegevens;
 • IP-adressen;
 • Kopieën van identiteitskaarten, en dus van pasfoto’s, BSN-nummers, geboortedata en –plaatsen en geslacht;
 • Gegevens over uw functie;
 • Bankrekeningnummers;
 • Alle overige persoonsgegevens en overige informatie die door cliënten aan behandeld advocaten worden verstrekt in het kader van de opdracht aan de advocaat;
 • Alle overige persoonsgegevens en overige informatie waarover een curator van Thissen Advocatuur komt te beschikken in het kader van de afwikkeling van een faillissement.

Let wel: de laatste twee genoemde categorieën kunnen gevoelige persoonsgegevens – al dan niet van minderjarigen – bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden.

 

Hoe lang bewaart Thissen Advocatuur mijn persoonsgegevens?

Thissen Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor Thissen Advocatuur ze verwerkt. Dit tenzij de wet Thissen Advocatuur verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaart Thissen Advocatuur niet langer dan moet.

 

Hoe waarborgt Thissen Advocatuur de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Zo worden uw persoonsgegevens intern enkel gedeeld met personeel op een ‘need to know’ basis en is al het personeel gebonden aan strikte geheimhouding. De bedrijfspanden van Thissen Advocatuur en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Thissen Advocatuur. Thissen Advocatuur monitort continue of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

 

Verstrekt Thissen Advocatuur persoonsgegevens aan derden?

Het kan soms nodig zijn dat Thissen Advocatuur persoonsgegevens verstrekt aan derden. Dat is het geval als de persoonsgegevens in het kader of ten gevolge van de uitoefening van haar advocatenpraktijk of faillissementspraktijk door Thissen Advocatuur moeten worden verstrekt aan:

 • Rechtbanken of andere geschillenbeslechters;
 • De fiscus, het openbaar ministerie of andere overheidsinstanties;
 • Toezichthouders;
 • Derde adviseurs of experts;
 • Overige derden waaraan persoonsgegevens verstrekt moeten worden in het kader van de uitvoering van de advocatenpraktijk en faillissementspraktijk. Op voorhand kan Thissen Advocatuur u helaas niet informeren welke derden dat precies (kunnen) zijn.

 

Gebruikt Thissen Advocatuur verwerkers?

Thissen Advocatuur besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden. Deze derden worden met zorg geselecteerd. En zij worden gebonden aan alle afspraken die verplicht zijn om uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. Thissen Advocatuur geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.

de website(s) van [naam advocatenkantoor + eventuele link opnemen] zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media)

 

Social media

Thissen Advocatuur is actief op social media, zoals Twitter, Linkedin en Facebook. Thissen Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Thissen Advocatuur met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen u die informatie gegeven. Ook heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit;
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;
 • om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier[1]. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Thissen Advocatuur via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie.

 

Waar kan ik terecht met klachten?

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Thissen Advocatuur uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Thissen Advocatuur probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[1] Link opnemen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen?qa=rechten%20van%20betrokkenen&scrollto=1