Algemene voorwaarden

In deze AV hanteren Partijen de volgende definities:


AV: deze algemene voorwaarden Opdrachtnemer, versie april 2019;

Cliënt: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een Overeenkomst of degene die een Overeenkomst met Opdrachtnemer wenst aan te gaan;

Derden: een ieder die niet Cliënt of Opdrachtnemer is;

Dienst: advocatuur op het gebied van IT-, intellectueel eigendoms- en privacyrecht, algemeen civiel recht en handels- en ondernemingsrecht;

Documentatie: alle fysieke en/of elektronische gegevens dragers waarin de Resultaten worden omschreven of toegelicht;

Offerte: een schriftelijk of mondeling aanbod dat Opdrachtnemer doet;

Opdrachtnemer: de advocatenpraktijk van mr. L.L.A.M. Thissen die is ingeschreven in het KvK-handelsregister onder nummer 74205013 en handelt onder de naam Thissen Advocatuur, T-IP (Legal), T-Lex (Advocatuur) en White Label Advocatuur;

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Cliënt aan Opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het leveren van de Dienst;

Partijen: Cliënt en Opdrachtnemer;

Resultaten: de (im)materiële prestatie(s) van Opdrachtnemer die het resultaat is/zijn van de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten die rusten op voornoemde prestaties;

White Label Dienst: een Dienst die Opdrachtnemer aan levert Cliënt, doorgaans een ander advocatenkantoor, juridisch adviseur of onderneming met een interne juridische afdeling, zonder gebruikmaking van de (handels)naam, logo’s, huisstijl, merken van Opdrachtnemer, doch met gebruikmaking van de (handels)naam, logo’s, huisstijl, merken van Cliënt, welke Resultaten Cliënt doorgaans zal aanwenden ter ondersteuning van de eigen juridische dienstverlening van Cliënt. Indien een woord in enkelvoud is gedefinieerd heeft de meervoudsvorm daarvan dezelfde betekenis als aan het woord in enkelvoud is toegekend, maar dan in meervoud en vice versa.

 

Artikel 1 AV, Offertes en Overeenkomsten

 1. De AV zijn van toepassing op Offertes en Overeenkomsten. Indien Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient van Derden, kan die Derde, of kan Opdrachtnemer namens die Derde, zich jegens Cliënt kan beroepen op de rechten die Opdrachtnemer middels de AV bij Cliënt heeft bedongen. Partijen beogen hiermee dat Derden waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient een beroep op de AV kunnen doen, zoals bedoeld in artikel 6:253 lid 1 BW (‘derdenbeding’).
 2. Op Offertes en Overeenkomsten zijn nooit algemene voorwaarden van Cliënt van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
 3. Een Offerte wordt geacht een uitnodiging van Opdrachtnemer te zijn om in onderhandeling te treden om een Overeenkomst aan te gaan. Een Offerte is vrijblijvend en herroepelijk. Een Offerte schept geen verplichtingen en geen juridisch relevante verwachtingen.

 

Artikel 2 Rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat verwacht mag worden.
 2. Tenzij uit een Overeenkomst expliciet anders blijkt, vloeit uit een Overeenkomsten nooit een resultaatsverplichting voort.
 3. Opdrachtnemer staat er niet voor in en verplicht zich er nimmer toe dat Resultaten enig door Cliënt gewenst effect veroorzaken.
 4. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben nimmer het karakter van een fatale termijn.
 5. Resultaten worden geacht auteursrechtelijk beschermd te zijn. Tenzij uit een Overeenkomst expliciet anders blijkt, draagt Opdrachtgever Resultaten niet in eigendom over aan Cliënt, noch verleent Opdrachtnemer enig ander (impliciet) recht omtrent Resultaten aan Cliënt.
 6. Cliënt zal Opdrachtnemer te allen tijden in staat stellen te voldoen aan wet- en (branche)regelgeving die op (de advocatenpraktijk van) Opdrachtnemer van toepassing is.

 

Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Cliënt

 1. Cliënt dient Opdrachtnemer van alle informatie te voorzien en aan Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft of zou kunnen hebben om een Overeenkomst uit te (kunnen) voeren. Cliënt dient alle redelijke instructies van Opdrachtnemer hieromtrent op te volgen.
 2. Cliënt draagt er zorg voor en staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat Cliënt bij uitvoering van de Overeenkomst voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, dat rechten van Derden worden geëerbiedigd en dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt.
 3. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van Derden, van welke aard dan ook, die gerelateerd zijn aan of (in)direct verband houden met (de door Opdrachtnemer en/of Cliënt uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van) een Overeenkomst en het gevolg zijn van een niet nakoming door Cliënt van verplichtingen die op Cliënt rusten op grond van een Overeenkomst of de AV. Cliënt zal Opdrachtnemer op eerste verzoek schadeloos houden voor aanspraken van Derden, zoals bedoeld in de vorige volzin.
 4. Indien Opdrachtnemer White Label Diensten levert aan Cliënt vrijwaart Cliënt Opdrachtnemer tegen aanspraken van Derden, in het bijzonder ook van degene(n) ten behoeve van wie Cliënt de (Resultaten van de) White Label Diensten aanwendt (doorgaans de cliënt, klant of opdrachtgever van Cliënt), van welke aard dan ook, die gerelateerd zijn aan of (in)direct verband houden met (de door Opdrachtnemer en/of Cliënt uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van) een Overeenkomst ook als de aanspraken niet het gevolg zijn van een niet nakoming door Cliënt van verplichtingen die op Cliënt rusten op grond van een Overeenkomst of de AV. Cliënt zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtnemer vrijwaren tegen en schadeloos houden voor aanspraken van Derden, zoals bedoeld in de vorige volzin.
 5. Indien Opdrachtnemer White Label Diensten levert aan Cliënt garandeert Cliënt en staat Cliënt er jegens Opdrachtnemer voor in dat de werkzaamheden die Opdrachtnemer in opdracht van Cliënt uitvoert vallen onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Cliënt.
 6. Indien Opdrachtnemer White Label Diensten levert aan Cliënt verleent Cliënt alle licenties die Opdrachtnemer nodig heeft om de White Label Dienst uit te voeren met gebruikmaking van de (handels)naam, logo’s, huisstijl, merken van Cliënt. Cliënt garandeert en staat er jegens Opdrachtgever voor in dat Cliënt over voldoende rechten beschikt deze licentie te verstrekken. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van Derden die verband houden met een standpunt dat Opdrachtnemer geen recht heeft om de desbetreffende (handels)naam, logo’s, huisstijl, merken te gebruiken.
 7. Zodra de Overeenkomst voor het leveren van een White Label Dienst eindigt, eindigt ook de licentie zoals omschreven in het vorige artikellid doch echter enkel voor voortgezet gebruik vanaf het moment van beëindiging van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is (dus) nimmer gehouden de onder licentie gebruikte (handels)naam, logo’s, huisstijl, merken van Cliënt uit haar (digitale) administratie of (andere) gegevensdragers te verwijderen.

 

Artikel 4 Prijzen en kosten

 1. Tenzij anders is aangegeven, zijn de in de Offerte genoemde prijzen exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, en eventuele andere kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bij Offerte of bij Overeenkomst door Opdrachtnemer gedane ramingen van tijd en kosten zijn indicatief en niet bindend. Cliënt blijft te allen tijde verplicht tot vergoeding van de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte tijd en kosten tegen de gebruikelijke (uur)tarieven van Opdrachtnemer.
 3.   Opdrachtnemer heeft het recht zijn (uur)tarieven jaarlijks naar redelijkheid te verhogen. Een verhoging wordt te allen tijde geacht redelijk te zijn, indien de verhoging maximaal 5% per jaar bedraagt, of meer als dat te rechtvaardigen is vanwege algemene prijsstijgingen of aantoonbaar toegenomen kosten. Indien Opdrachtnemer kosten van derden doorbelast en de daadwerkelijk door die derde in rekening gebrachte bedragen wijken af van het bedrag dat Opdrachtnemer heeft doorbelast, heeft Cliënt geen recht op correctie indien de afwijking minder dan circa 5% bedraagt.
 4. Een op een factuur van Opdrachtnemer genoemde betalingstermijn heeft het karakter van een fatale termijn. Na de vervaldatum van de factuur is Cliënt in verzuim en is Cliënt wettelijke handelsrente aan Opdrachtnemer verschuldigd. Voorts is Cliënt gehouden om in voorkomend geval de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte incassokosten aan Opdrachtnemer te vergoeden, zulks met een minimum van € 250,- per niet voldane factuur, of zoveel meer als Opdrachtnemer op grond van de toepasselijke staffel voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen. Facturen van rechtshulpverleners gelden als dwingend bewijs van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten. Indien Opdrachtnemer de facturen zelf incasseert, is Cliënt verplicht de daarmee gepaard gaande uren te vergoeden tegen het met Cliënt overeengekomen uurtarief.
 5. Cliënt mag geen betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer opschorten. Cliënt is niet bevoegd om vorderingen die Cliënt op Opdrachtnemer heeft te verrekenen met vorderingen die Opdrachtnemer op Cliënt heeft.
 6. Cliënt is nimmer bevoegd om auteursrechtelijk beschermde Resultaten openbaar te maken of te verveelvoudigen indien Cliënt niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en gevolgen ontbinding

 1. Opdrachtnemer is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid conform de regels die de Nederlandse Orde van Advocaten daaromtrent stelt. De maximale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Cliënt is beperkt tot het bedrag waarop voornoemde beroepsaansprakelijkheids- verzekering ter zake van de schadeveroorzakende gebeurtenis feitelijk uitkeert, hetgeen maximaal € 500.000,- per aanspraak is.
 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook feitelijk geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot directe schade en wel tot het bedrag dat Opdrachtnemer aan Cliënt in rekening heeft gebracht in de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
 3. redelijke kosten die de Cliënt moet maken om de Prestaties van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt
  echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Cliënt wordt ontbonden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling ziet op directe schade;
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
  directe schade in de zin van de AV.
 6. Indien Opdrachtnemer niettegenstaande de aansprakelijkheidsbeperkingen jegens Cliënt aansprakelijk is doch de aansprakelijkheid niet (volledig) door een verzekering gedekt is en Opdrachtnemer niet feitelijk door Derden is gevrijwaard tegen de aansprakelijkheid kan Cliënt zich enkel verhalen op vermogen van Opdrachtnemer dat blijkens de boekhouding van zijn advocatenpraktijk behoort tot het vermogen van de onderneming van Opdrachtnemer. Cliënt doet afstand van recht om zich te verhalen op ander vermogen c.q. zuiver privévermogen van Opdrachtnemer en verplicht zich er jegens Opdrachtnemer toe zich niet te verhalen op ander vermogen c.q. zuiver privévermogen van Opdrachtnemer zulks op straffe van verbeurte van een boete ter hoogte van een bedrag dat gelijk is aan de vordering waarvoor Cliënt verhaal zoekt. Voornoemde boete en de vordering zijn voor verrekening vatbaar.
 7. Iedere schadevergoedingsvordering van de Cliënt vervalt binnen 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Dit laat onverlet de verplichting van Cliënt ex artikel 6:89 BW tijdig over een tekortkoming van Opdrachtnemer te klagen. In alle gevallen vervalt een schadevergoedingsvordering binnen 2 jaar na de datum van de laatste factuur van Opdrachtnemer aan Cliënt.
 8. Door ontbinding van een Overeenkomst om welke reden dan ook ontstaan voor Opdrachtnemer nooit ongedaanmakingsverplichtingen. Verplichtingen die Cliënt jegens Opdrachtnemer heeft, worden bij ontbinding of vernietiging van een Overeenkomst per direct, ineens en geheel opeisbaar.

 

Artikel 6 Diverse bepalingen

 1. Mocht een (deel van een) bepaling in de AV of een Overeenkomst nietig of niet afdwingbaar zijn, om welke reden dan ook, dan laat dat de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen in de AV of een Overeenkomst onverlet. Alsdan dienen de resterende (delen van) bepalingen in de AV of een Overeenkomst op een zodanige wijze geïnterpreteerd te worden of te worden aangevuld dat rechtsgevolgen intreden die het meest aansluiten bij het doel en/of de strekking van de nietige of niet afdwingbare (delen van) bepalingen.
 2. De AV, Offertes en Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan, worden in eerste aanlag uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, zittingsplaats  Maastricht.

Abonneer

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Recent News