Privacy Statement voor cliënten

Privacy Statement – informatie voor cliënten

 

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

U bent cliënt van de advocatenpraktijk van mr. L.L.A.m. Thissen. De advocatenpraktijk is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74205013 en handelt onder de naam Thissen Advocatuur, T-IP Legal, T-LEX Advocatuur en White Label Advocatuur en wordt hierna: “Thissen Advocatuur” genoemd.

 

Ook kan het zijn dat u werkzaam bent voor de (rechts)persoon die cliënt bij Thissen Advocatuur is. Het kan daarom zijn dat Thissen Advocatuur persoonsgegevens van u verwerkt.

 

Thissen Advocatuur hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Thissen Advocatuur dat doet.

 

Thissen Advocatuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy is Thissen Advocatuur als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Smedestraat 2, 6411 CR, Heerlen

Website: www.t-iplegal.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 45 203 11 66

E-mailadres: info@t-iplegal.nl

 

Hoe komt Thissen Advocatuur aan mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens waar Thissen Advocatuur over beschikt zijn verstrekt door uzelf. U bepaalt dus zelf welke persoonsgegevens Thissen Advocatuur verwerkt. U bent nooit verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u bepaalde gegevens niet verstrekt kan dan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening door Thissen Advocatuur. Sommige persoonsgegevens moet Thissen Advocatuur verplicht van u krijgen op grond de advocatuur toepasselijke wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Advocatenwet en de Wet voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme. Als u die niet verstrekt, kan Thissen Advocatuur geen opdracht van u aanvaarden.

 

Waarvoor gebruikt Thissen Advocatuur mijn persoonsgegevens?

Thissen Advocatuur gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • de algemene administratie voor de bedrijfsvoering van Thissen Advocatuur, in het bijzonder ook om contact met u onderhouden;
 • de uitoefening van de advocatenpraktijk, in het bijzonder ook de uitvoering van de door u verstrekte opdracht;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Thissen Advocatuur rusten, zoals de civiele en fiscale boekhoudplicht, en de op de advocatuur toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de behartiging van geschillen met u, of met de (rechts)persoon voor wie u werkt;
 • de evaluatie van bedrijfsprestaties van Thissen Advocatuur en voor Thissen Advocatuur werkzame personen;
 • (in zeer beperkte mate) voor marketingdoeleinden.

 

Als Thissen Advocatuur uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, dan de doeleinden waarvoor Thissen Advocatuur ze heeft ontvangen en onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.

 

Op welke wettelijke grondslag verwerkt Thissen Advocatuur mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Thissen Advocatuur verwerkt, heeft Thissen Advocatuur nodig om:

– een overeenkomst met u uit te voeren;

– een wettelijke verplichting na te komen; of

– een gerechtvaardigd belang van Thissen Advocatuur te behartigen. Zo verwerkt Thissen Advocatuur persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen:
– om overeenkomsten uit te voeren met rechtspersonen voor wie u (in)direct werkt;

– om bedrijfsprestaties en prestaties van personeel te evalueren en diensten te verbeteren;

– voor marketing doeleinden, in het bijzonder het versturen van informatie over juridische ontwikkelingen of events van Thissen Advocatuur.

 

Op dit moment verwerkt Thissen Advocatuur geen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Als Thissen Advocatuur uw persoonsgegevens in de toekomst gaat verwerken op grond van uw toestemming, kunt u de gegeven toestemming altijd intrekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Thissen Advocatuur?

Thissen Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van diverse aard. Zo verwerkt Thissen Advocatuur:

 • A.W.-gegevens;
 • Overige contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media-accountgegevens;
 • Kopieën van identiteitskaarten, en dus van pasfoto’s, BSN-nummers, geboortedata en –plaatsen en geslacht;
 • Gegevens over uw functie;
 • Bankrekeningnummers;
 • Alle overige persoonsgegevens en informatie die u aan de behandeld advocaat verstrekt.

Let wel: deze laatste categorie kunnen gevoelige persoonsgegevens bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden.

 

Hoe lang bewaart Thissen Advocatuur mijn persoonsgegevens?

Thissen Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk verplicht is of nodig is voor het doel waarvoor Thissen Advocatuur ze verwerkt. Zo bewaart Thissen Advocatuur uw zaakdossier in beginsel tot vijf jaar, nadat het dossier is gesloten. Dit tenzij de wet Thissen Advocatuur verplicht bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren of noodzakelijk is voor een ander verwerkingsdoel. In dat geval bewaart Thissen Advocatuur niet langer dan moet.

 

Verstrekt Thissen Advocatuur persoonsgegevens aan derden?

Nee. Tenzij dit met u is afgestemd. Zo kan het voor de behartiging van uw zaak nodig of wenselijk zijn dat uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, zoals:

 • Rechtbanken of andere geschillenbeslechters;
 • De fiscus, het openbaar ministerie of andere overheidsinstanties;
 • Derde adviseurs of experts.

 

Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Het beroepsgeheim van de behandelend advocaat staat daaraan in de weg. En het wettelijk verschoningsrecht belet dat overheidsinstanties uw persoonsgegevens kunnen opvorderen.

 

Hoe waarborgt Thissen Advocatuur de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Alle informatie die u aan Thissen Advocatuur verstrekt, waaronder ook uw persoonsgegevens, valt onder het beroepsgeheim van de behandeld advocaat. Ook op andere wijzen is de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Zo worden uw persoonsgegevens intern enkel gedeeld met personeel op een ‘need to know’ basis, is al het personeel gebonden aan strikte geheimhoudingsbedingen. De bedrijfspanden van Thissen Advocatuur en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en  de website, van Thissen Advocatuur. Thissen Advocatuur monitort continue of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

 

Gebruikt Thissen Advocatuur verwerkers?

Thissen Advocatuur besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden. Deze derden worden met zorg geselecteerd. En zij worden gebonden aan alle afspraken die verplicht zijn om  uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. Thissen Advocatuur geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.

 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Thissen Advocatuur met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen u die informatie gegeven. Ook heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’)
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens
 • op beperking van de verwerking
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier[1]. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Thissen Advocatuur via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie.

 

Waar kan ik terecht met klachten?

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Thissen Advocatuur uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Thissen Advocatuur probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[1] Link opnemen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen?qa=rechten%20van%20betrokkenen&scrollto=1